Falkoneri er kunsten at jage med trænede rovfugle. Der er ingen tvivl om, at det første menneske, der trænede en rovfugl, gjorde det, fordi det var en effektiv måde at skaffe mad på. 

Ingen ved med sikkerhed, hvor og hvornår mennesket begyndte at jage sammen med rovfugle. Der har i tidens løb været fremsat forskellige teorier. Der er meget, der tyder på, at denne form for jagt begyndte hos nomaderne på de asiatiske sletter for mere end 4000 år siden.

Jagtformen bredte sig til store dele af verden. Fra  6. til 17. århundrede spillede jagten med rovfugle en stor rolle i Europa.

Et af de mest betydningsfulde værker om jagt med rovfugle er skrevet af Kejser Friedrich II af Hohenstaufen, der levede fra 1194 til 1250. Deutscher Falkenorden lod ved deres halvfjerdsårsjubilæum i 1994 en oversættelse af hans værk "De Arte Venandi Cum Avibus" genoptrykke. Bogen er desværre svært tilgængelig for de fleste, da den er trykt med gotiske bogstaver. Den måde, jagten med og træningen af rovfugle bliver praktiseret på, har ikke ændret sig meget. I dag er metoderne omtrent de samme som for mange hundrede år siden.

I det 17. århundrede led jagten med rovfugle sit største nederlag. Opfindelsen af skydevåben bevirkede, at der kun var nogle få trofaste falkonerer, der holdt traditionen i hævd.

Den udbredte brug af skydevåben bevirkede endvidere, at rovfuglene blev konkurrenter til jægerne, og snart blev rovfugle betragtet som skadedyr.  Denne indstilling har man haft helt frem til vores tid, og et stort antal rovfugle har måttet lade livet. 

Så sent som den 22. marts 2002 afslørede politiet ved en ransagning af en ejendom ved Aakirkeby, at en 60-årig jæger i løbet af de sidste to måneder havde skudt 15 fredede rovfugle. Det drejede sig om syv musvåger, syv spurvehøge og en fjeldvåge. Han har til politiet forklaret, at han også tidligere har skudt fredede rovfugle, fordi de generede hans høns og duer. Formanden for Dansk Ornitologisk Forening og de danske falkonerer har med deres kendskab til de nævnte arter meget svært ved at forestille sig, at de skulle kunne være nogen trussel for høns og duer.

Ved en revision af jagtloven i 1967 blev det bestemt, at det ikke længere var tilladt at jage med rovfugle i Danmark. I de følgende år blev der udstedt en række dispensationer til nogle få falkonerer.

Det endelige forbud kom med Lov om jagt og vildtforvaltning af 6. maj 1993. Forud for lovens behandling i Folketinget havde der været en følelsesladet og til tider usaglig debat. Det var ikke alene et spørgsmål om jagten med rovfugle, men man ønskede også at fratage falkonererne deres rovfugle. Den daværende miljøminister havde ikke store betænkeligheder ved at tillade jagt med rovfugle, og han mente, at det ville være i strid med EU-lovgivning at fratage falkonererne deres fugle. 

Inden loven blev vedtaget, fandt der et regeringsskifte sted, og den nye miljøminister lod sig påvirke af nogle foreningers holdninger og ville ikke tillade jagt med rovfugle. Han var dog klar over, at det ikke var muligt at indføre et forbud mod hold af rovfugle uden at komme i konflikt med gældende EU-lovgivning.

Der blev vedtaget en række kontrolforanstaltninger, som falkonererne har hilst velkommen. Rovfuglene forsynes nu med microchips og får udtaget blodprøve til DNA-analyse. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med falkonerernes rovfugle og kan komme på uanmeldte kontrolbesøg.

Kontrolforanstaltningerne har medført, at ingen længere kan fremsætte urigtige beskyldninger om faunakriminalitet uden risiko for sagsanlæg. Det har tidligere været muligt for personer og organisationer helt uden omkostninger at beskylde falkonerer for at stjæle æg og unger i naturen. 

Falkonererne har altid spillet en vigtig rolle i rovfuglenes historie.  The Peregrine Fund regner med, at de har udsat ca. 4000 rovfugle. Hvis ikke falkonererne havde stillet deres viden og rovfugle til rådighed i forbindelse med fangenskabsopdræt og genudsætningsprogrammer, ville programmerne kun have haft ringe chancer for at lykkes. 

Projektlederen i det svenske Projekt Pilgrimsfalk har fået uvurderlig hjælp fra to pionérer inden for rovfugleopdræt, nemlig professor i ornitologi ved Cornell University i USA, Tom Cade og professor, dr. med. vet.  Tyskland. De er begge fremstående falkonerer og rovfugleforskere.  I mange år fik Projekt Pilgrimsfalk desuden praktisk hjælp med deres opdræt af Allan Pedersen, en dansk falkoner og velrenommeret opdrætter af rovfugle.

Jagt med rovfugle er en naturlig og skånsom jagtform. Med de få byttedyr, der er kan nedlægges vil jagtformen aldrig være en trussel for vildtbestanden. Rovfugle udvælger, hvis det er muligt skadede eller svage individer. Enten undslipper byttet, eller det nedlægges, og jagtformen er således helt fri for 'anskydninger'.

Det er falkonerernes håb, at der meget snart under kontrollerede former bliver givet tilladelse til jagt med rovfugle. 

FACE, der er en sammenslutning af jagtorganisationer inden for EU, anbefaler da også i en deklaration, at jægernes repræsentanter udviser solidaritet og støtter denne jagtform. 

FACE
Fédération des Associations de Chasseurs de L'UE

 Declaration

CONVINCED that all forms of fieldsports whose hunting ethics ensure respect for the principle of Wise and Sustainable Use of Renewable Resources deserve support;

CONCERNED by recent initiatives to introduce legislative or administrative measures aimed at an unjustified restriction, even a total prohibition, of falconry at national or regional level;

RECOGNIZING falconry as one of the most ecological hunting methods and one possessing a true historical and cultural value;

CONSIDERING that falconry is explicitly allowed in Article 7-4 of the 79/409 Directive on the Conservation of Wild Birds and in Article 7 of the Paris Convention of the 18th October 1950 on the Protection of Birds;

The Federation of Fieldsports Associations of the EEC (FACE), gathered for its General Assembly in Edinburgh on the 30th September 1991

DECLARES it is firmly in favour of the legal recognition of falconry in Europe;

CALLS ON all hunters and their representatives to show solidarity by supporting this hunting method.